Ing. Petr  B E D N A R Z
Nádražní 308/3, 702 00 Ostrava
Služby v oblasti
bezpečnosti práce,
hygieny a požární ochrany
Prodej produktů BOZP a PO

Zákaznický servis

Zajišťujeme komplexní servis v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a na úseku požární ochrany (dále jen „PO“), včetně konzultací.

Provádíme školení v oblasti BOZP a na úseku PO, včetně odborných školení BOZP a odborných příprav PO, zejména:

 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • odborná školení v oblasti BOZP
  (např. školení obsluh kovoobráběcích a dřevoobráběcích strojů, prací s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, práce s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, školení řidičů - referentů, školení obsluh motorových řetězových pil, křovinořezů a jiné malé zemědělské techniky, školení bezpečnostních techniků škol a školských zařízení atd.)
 • odborná školení na úseku PO
  (např. odborné přípravy preventistů požární ochrany, odborné přípravy členů preventivních požárních hlídek, školení osob v době mimopracovní či v době sníženého provozu)

Poradenská a konzultační činnost

Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost včetně technické pomoci, např. při vzniku pracovních úrazů a jejich šetření, při realizaci opatření vyplývajících z kontrol provedených orgány Státních dozorů (Oblastním inspektorátem práce, Krajskou hygienickou stanicí, Hasičským záchranným sborem) aj.

Dokumentace BOZP a PO

Zpracováváme dokumentaci v oblasti BOZP a na úseku PO v souladu s platnými právními a ostatními předpisy a technickou normalizací, např.:

Pro oblast BOZP:

 • posuzování, vyhledávání a vyhodnocování rizik, rizikových situací a událostí ohrožujících životy a zdraví zaměstnanců
 • vnitřní předpisy ke školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP
 • kategorizaci prací ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví
 • pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi
 • směrnice o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
 • směrnice pro zaměstnávání žen a mladistvých
 • systém organizace a řízení BOZP
 • směrnice pro manipulace s břemeny
 • provozně bezpečnostní předpisy pro provádění úklidu
 • harmonogramy kontrol a revizí technického vybavení pracovišť
 • místní řády skladů
 • provádíme kontrolu stavu objektů z hlediska bezpečnosti, hygieny a technického stavu strojů a zařízení (tzv. „Prověrky BOZP“ v souladu s požadavky Zákoníku práce)

Na úseku PO:

 • začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí v souladu se zákonem o požární ochraně a vyhláškou o požární prevenci
 • tematické plány a časové rozvrhy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců na úseku PO
 • tematické plány a časové rozvrhy odborných příprav preventistů požární ochrany a členů preventivních požárních hlídek
 • směrnice o organizování a řízení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plány
 • dokumentace zdolávání požárů
 • provádíme kontrolu stavu objektů z hlediska jejich požární bezpečnosti a vybavenosti věcnými prostředky požární ochrany (tzv. „Preventivní požární prohlídky“ v souladu s požadavky zákona o požární ochraně a vyhlášky o požární prevenci)

Uvedené služby lze objednat písemně, telefonicky, či elektronicky. Kontakty najdete zde.

Odborné způsobilosti a dosažené vzdělání

 • 2014 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
 • 2009 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů
 • 2004 - Osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění úkolů v prevenci rizik dle § 132b odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 2003 - Osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce bezpečnostního technika základní kvalifikační kurs pro techniky dle osnov schválených ČÚBP a MŠMT
 • 2002 - Osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Diplom
Diplom
Diplom

Certifikáty o pojištění

Firma je pro účely služeb BOZP a PO držitelem profesní odpovědnosti pro základní rozsah 500.000,- Kč a pojištění odpovědnosti pro oblast podnikání a individuálních rizik pro základní rozsah 5 mil. Kč.

Cerifikát pojištění - pojištění odpovědnosti
Cerifikát pojištění - profesní odpovědnost
Cerifikát pojištění - pojištění odpovědnosti
Cerifikát pojištění - profesní odpovědnost

Nabídkový katalog produktů BOZP a PO

Zajišťujeme prodej bezpečnostních a požárních tabulek, samolepek, značení fotoluminiscenčního podle současně platné legislativy na zakázku, a to dle potřeb zákazníka.

(PDF ke stažení 1,5 MB)
katalog

Fotografie z naší kanceláře, školicí místnosti a prodejny

Vstup do firmy

foto Vstup do firmy

Školicí místnost

foto Školicí místnost

Školicí místnost

foto Školicí místnost

Prodejna

foto Prodejna

Prodejna

foto Prodejna

Prodejna

foto Prodejna

Prodejna

foto Prodejna

Reklamní předměty

foto Reklamní předměty

GDPR

Kde nás najdete